Informace k zahájení provozu od 12. 4. 2021 9. 4. 2021

Zahájení provozu se týká dětí s povinným předškolním vzděláváním a dětí zákonných zástupců pracujících na pracovních pozicích vymezených v bodě 14 Mimořádného opatření MZ z 6. 4. 2021 a doloží to potvrzením od zaměstnavatele při příchodu dítěte do MŠ.

 

Jedná se o děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Děti v MŠ nemusí nosit roušky!

 

Testování dětí

V naší MŠ bude testování probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek v místech předem k tomu určených. Na testování budou dohlížet poučení zaměstnanci. Test bude provádět zákonný zástupce, z tohoto důvodu je nutný doprovod zákonného zástupce v testovací dny. Počítejte se zdržením cca 15 min při čekání na výsledek testu.

Bez testu nelze dítě přijmout ke vzdělávání!!!

Testování se neprovádí u dětí:

 

  • Které Covid 19 prodělaly a neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce dítěte písemně doložit.
  • "Byly na testech" v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin.

 

Pokud dítě přijde do MŠ v jiný den, než pondělí a čtvrtek, je povinno nechat se otestovat. Nahlaste vždy předem přítomnost dítěte.

Pokud je výsledek preventivního testu pozitivní:

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce dítěte, vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen dítě ze školy odvést.

Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Lékař rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Osoba, která měla preventivní test pozitivní, je povinna se tomuto vyšetření podrobit.

Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu.

Spolužáci pozitivního dítěte:

Pokud bude preventivní antigenní test pozitivní, tak děti, které byly 2 dny před nebo 2 dny po provedení testu s “pozitivním” dítětem v jedné třídě, nemohou do MŠ, dokud nebudou známy výsledky RT-PCR testu dítěte, které bylo preventivním antigenním testem pozitivně diagnostikováno.

Pokud RT-PCR test dítěti vyjde negativně, mohou se ostatní děti opět účastnit vzdělávání. Pokud RT-PCR test vyjde pozitivně a dítě má příznaky, nařídí KHS spolužákům karanténu.

To stejné platí v případě, že pozitivní test měl pedagogický pracovník,který 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně poskytoval vzdělávání dětem v dané třídě.

Informace o testování ve školách najdete na https://testovani.edu.cz

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace