Informace k začátku školního roku 2021/2022 25. 8. 2021

Školní rok začíná 1. 9. 2021 v 8.00 hodin.

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Mzd a odpovídá minimálně normám FFP2, KN95.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Ve třídě neplatí povinnost mít zakryté dýchací cesty pro žáky a zaměstnance školy.

Testování žáků

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Žáci prvních tříd v ZŠ Police nad Metují budou testování 2. 9. Žáci ZŠ Bezděkov nad Metují budou testováni 2. 9.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Děti, které jsou plně očkovány nebo prodělaly onemocnění covid-19, musí přinést 1. září potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci. Toto potvrzení mohou přinést i v mobilním telefonu v aplikaci Tečka. Pokud toto potvrzení nebudou mít, musí se účastnit testování.

Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky v základní škole a školní družině pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně: povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy po celou dobu přítomnosti ve škole.

Dopravní omezení v ulici Na Babí

Pro žáky, kteří dojíždějí máme následující zprávu. Vzhledem k tomu, že je v současnosti omezen průjezd ulicí Na Babí u kláštera, mají všechny autobusové linky zastávku přeloženou ke Krčmě, resp. před saunu s tím, že ke škole tyto spoje zajíždět nebudou.

Jediná linka, která bude obsluhovat zastávku u ZŠ, je ranní linka Náchod – Broumov, která ke škole zajížděla, neboť dlouhý autobus by se obtížně stáčel v přilehlých ulicích. Doprava na této lince tak bude řešena přestupem na autobusovém nádraží, odkud ke škole zajede malý autobus, který již nebude mít problém z lokality vyjet.

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace