Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Mgr. Petra Krejsarová

Konzultační hodiny:

Út    10.55 – 11.40

Pá   10.00 – 10.45

Konzultace pro rodiče po domluvě na tel. 491 580 089 nebo na krejsarova@zspolice.cz

Výchovný poradce plní především tyto konkrétní úkoly, které jsou ale také vázány na konkrétní podmínky školy:

 • věnuje pozornost systematické informační činnosti významné pro volbu dalšího studia nebo jiné formy přípravy pro volbu povolání žáků
 • poskytuje individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů i v otázkách týkajících se studia na SŠ a volby povolání
 • zprostředkovává styk s PPP a SPC, dává rodičům návrhy na odborná vyšetření, pomáhá se žádostmi o vyšetření, podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro děti se specifickými poruchami učení či se speciálními potřebami a kontroluje plnění tohoto plánu
 • pečuje o žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami, o zdravotně postižené žáky a žáky talentované
 • pečuje o žáky svýchovnými problémy, s poruchami chování, o žáky v náročných životních situacích
 • spolupracuje s pracovníky SPC a PPP, s odbornými lékaři, orgány MÚ, MěÚ, OkÚ, SŠ, policií apod.
 • soustavně se vzdělává v oblasti výchovného poradenství
 • informuje rodiče žáků a jiné zákonné zástupce o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnostech využití jejich odborných služeb
 • těsně spolupracuje s metodikem prevence

Metodik prevence

Mgr. Kateřina Nekvindová

Konzultační hodiny:

Po - Pá  7.30 – 7.50

Konzultace pro rodiče po domluvě na tel. 491 580 089 nebo na nekvindova@zspolice.cz

Výchova žáků k předcházení a minimalizaci rizikového chování a všech jeho projevů, ke zdravému životnímu stylu, ke zvládání těžkých a složitých životních situací a rozvoji pozitivního sociálního chování je nedílnou součástí života a činnosti každé základní školy. Ve snaze eliminovat patologické jevy je těžištěm práce nabídka možnosti, jak smysluplně trávit volný čas a pomoci hledat zdravý vztah k sobě samým. Nezapomínáme ani na snahu o včasné zachycení případných problematických jevů a uvědomujeme si naši nezastupitelnou roli při jejich odhalování. Díky síti ověřených spolupracovníků se snažíme poskytnout žákům co nejvíce informací o  problematice všech projevů rizikového chování podaných přiměřeně k jejich věku formou besed nebo přednášek  a na toto téma s nimi mluvit i na neformální úrovni.

Patologickým jevem (souvisejícím se školním prostředím) je záškoláctví, agrese a šikana. Pokud by rodiče měli podezření na podobný problém u svého dítěte – našeho žáka, prosíme o co nejvčasnější spojení se školou. Kontaktovat je možné přímo školního metodika prevence či osobně navštívit školu v době konzultačních hodin nebo kdykoliv dle domluvy.

Školní speciální pedagog

Mgr. Lenka Kulhánková

Konzultační hodiny:

St      11.50 – 12.35

Čt      11.50 – 12.35

Konzultace pro rodiče po domluvě na tel. 491 580 093 nebo na kulhankova@zspolice.cz

Náplň práce školního speciálního pedagoga:

 • vyhledávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
 • zajištění speciální diagnostiky
 • individuální speciálně pedagogická reedukace žáků
 • odborná spolupráce na vytváření vzdělávacích plánů u integrovaných dětí
 • spolupráce s učiteli, PPP, SPC a dalšími odborníky
 • poskytování speciálně pedagogické poradenské intervence pro žáky, rodiče, pedagogy
 • zajišťování speciálních pomůcek a didaktických materiálů

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace