Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Mgr. Petra Krejsarová

Konzultační hodiny:

Út  11.50 – 12.35

Čt  10.55 – 11.40

Pá  11.50 – 12.35

Konzultace pro rodiče po domluvě na tel. 491 580 089, 778 053 060 nebo na krejsarova@zspolice.cz

Výchovný poradce plní především tyto konkrétní úkoly, které jsou ale také vázány na konkrétní podmínky školy:

 • věnuje pozornost systematické informační činnosti významné pro volbu dalšího studia nebo jiné formy přípravy pro volbu povolání žáků
 • poskytuje individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů i v otázkách týkajících se studia na SŠ a volby povolání
 • zprostředkovává styk s PPP a SPC, dává rodičům návrhy na odborná vyšetření, pomáhá se žádostmi o vyšetření, podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro děti se specifickými poruchami učení či se speciálními potřebami a kontroluje plnění tohoto plánu
 • pečuje o žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami, o zdravotně postižené žáky a žáky talentované
 • pečuje o žáky svýchovnými problémy, s poruchami chování, o žáky v náročných životních situacích
 • spolupracuje s pracovníky SPC a PPP, s odbornými lékaři, orgány MÚ, MěÚ, OkÚ, SŠ, policií apod.
 • soustavně se vzdělává v oblasti výchovného poradenství
 • informuje rodiče žáků a jiné zákonné zástupce o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnostech využití jejich odborných služeb
 • těsně spolupracuje s metodikem prevence

Metodik prevence

Mgr. Kateřina Nekvindová

Konzultační hodiny:

Po, Čt  7.30 – 8.00

Pá        7.30 – 9.00

Konzultace pro rodiče po domluvě na tel. 491 580 089, 778 053 060 nebo na nekvindova@zspolice.cz

Výchova žáků k předcházení a minimalizaci rizikového chování a všech jeho projevů, ke zdravému životnímu stylu, ke zvládání těžkých a složitých životních situací a rozvoji pozitivního sociálního chování je nedílnou součástí života a činnosti každé základní školy. Ve snaze eliminovat patologické jevy je těžištěm práce nabídka možnosti, jak smysluplně trávit volný čas a pomoci hledat zdravý vztah k sobě samým. Nezapomínáme ani na snahu o včasné zachycení případných problematických jevů a uvědomujeme si naši nezastupitelnou roli při jejich odhalování. Díky síti ověřených spolupracovníků se snažíme poskytnout žákům co nejvíce informací o  problematice všech projevů rizikového chování podaných přiměřeně k jejich věku formou besed nebo přednášek  a na toto téma s nimi mluvit i na neformální úrovni.

Patologickým jevem (souvisejícím se školním prostředím) je záškoláctví, agrese a šikana. Pokud by rodiče měli podezření na podobný problém u svého dítěte – našeho žáka, prosíme o co nejvčasnější spojení se školou. Kontaktovat je možné přímo školního metodika prevence či osobně navštívit školu v době konzultačních hodin nebo kdykoliv dle domluvy.

Školní speciální pedagog

Mgr. Věra Matysková    

Konzultační hodiny:

Po      12.45 – 13.30

Út         7.50 – 8.45

Čt         9.40 – 10.00

Konzultace pro rodiče po domluvě na tel. 491 580 093 nebo matyskova@zspolice.cz

Náplň práce školního speciálního pedagoga:

 • vyhledávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
 • zajištění speciální diagnostiky
 • individuální speciálně pedagogická reedukace žáků
 • odborná spolupráce na vytváření vzdělávacích plánů u integrovaných dětí
 • spolupráce s učiteli, PPP, SPC a dalšími odborníky
 • poskytování speciálně pedagogické poradenské intervence pro žáky, rodiče, pedagogy
 • zajišťování speciálních pomůcek a didaktických materiálů

Nabídka programu :

KUPOZ - program pro rozvoj pozornosti

 • je vhodný pro děti mladšího školního věku - od 8 let do 12 let
 • program je určen pro děti s ADHD, ale i děti s pomalejším psychomotorickým tempem, neurotickými potížemi, poruchami učení
 • těžiště programu je v domácí práci, společně pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka
 • program trvá 15-20 týdnů  (důležité je program nepřerušovat)
 • pracuje se denně 15 až 20 minut, 1x za 14 dní instruktáž u spec. pedagoga

Výsledky 

 • zrychlení psychomotorického tempa
 • zklidnění křivky pozornosti
 • zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem
 • schopnost pravidelné práce
 • zlepšení citového vyladění a přístupu k práci
 • zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny
 • odbourání časového stresu
 • celkové zlepšení při školní práci

Bližší informace u školního speciálního pedagoga. Vzhledem k nutnosti objednání materiálu je třeba domluvit si program s dostatečným předstihem.  Rodiče hradí cenu materiálů (přibližně 600 Kč).

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace