ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY KONANÉ 11. 3. 2024

18. 3. 2024

ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY KONANÉ 11. 3. 2024 V AULE ZŠ 

Přítomni: J. Škop, J. Souček, K. Brátová, L. Friml, I. Havlíčková, K. Kuchtová, K. Nývlt, L. Meierová

Omluveni: K. Dundrová, J. Beran


Program:

 • Představení nového člena školské rady – Lenka Meierová (za pedagogické pracovníky)
 • Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2022/2023
 • Nominace člena výběrové komise viz konkurz na ředitele/ku ZŠ/MŠ
 • Informace ze školy


Přivítání nového člena školské rady

Novým členem se stala Lenka Meierová, která byla navržena jako zástupce za pedagogické pracovníky.

Schválení Výroční zprávy

Všichni přítomní se vyjádřili k předložené výroční zprávě, která jim byla zaslána v předstihu e-mailem, neshledali v ní žádné nedostatky.

Přítomní členové hlasovali PRO schválení výroční zprávy a její zveřejnění v navrženém formátu.


Nominace člena výběrové komise viz konkurz na ředitele/ku ZŠ/MŠ

 • Protože v červnu končí šestileté funkční období ředitele ZŠ, Rada města Police nad Metují vyhlásila v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Police nad Metují, okres Náchod s nástupem od 1. 8. 2024.
 • Pro konkursní řízení dle vyhlášky o konkurzech musí být ustanovena konkursní komise v tomto složení: 2 zástupci za město, 1 za kraj, 1 školní inspektor + 2 školští odborníci obvykle z jiných škol, 1 volený pedagog školy a 1 zástupce volený školskou radou.
 • Předseda školské rady J. Souček v souladu s vyhláškou č. 54/2005 požádal přítomné o nominaci jednoho člena zvoleného zákonnými zástupci nezletilých žáků do konkursní komise.
 • Byla navržena Mgr. Ivana Havlíčková
 • Přítomní členové školské rady byli PRO (I. Havlíčková se zdržela hlasování).


Informace ze strany školy

 • Ředitel Karel Nývlt informoval přítomné o:
 • Personální situaci – 1 nepedagogický pracovník podal výpověď, 3 pedagogové jsou dlouhodobě v prac. Neschopnosti;
 • Školní psycholog – nastoupil, ale po jednom měsíci odešel (důvod: stěhování)
 • Od ledna 2025 by měla mít škola nárok na školního psychologa na plný úvazek, problém ovšem je, že je jich totální nedostatek a je velmi obtížné je sehnat. 
 • Rozpočet – minus 2 nepedagogičtí pracovníci, finanční prostředky se na ně dle MŠMT mají brát z nenárokových složek platu.
 • Nástup žáků do 1.tříd – zatím je odhadovaný předpoklad 50 dětí
 • Školní psycholog – rýsuje se možnost, že nastoupí od září


Náchodský deník zveřejnil informaci, že žáci polické ZŠ jsou v posledních letech nejúspěšnější školou při přijímacím řízení na střední školy z celého okresu z předmětu matematika.

 • 20. března ve 13. hod. se bude v užší pracovní skupině konat jednání na téma Strategické plánování koncepce rozvoje školy, zúčastní se i starosta J. Škop.
 • 10. dubna ve 13. hod. se pak bude konat v širším kruhu, pro všechny zaměstnance, zúčastní se místostarosta a předseda školské rady J. Souček.


Starosta J. Škop informoval o tom, že již byl vybrán zhotovitel na rekonstrukci školní kotelny.

Příští setkání školské rady bylo dohodnuto na 10. 6. 2024 v 16 hod. v aule ZŠ.         

                                                                                              

Zapsal: J. Souček