Vnitřní řád školní jídelny

 1. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou o školním stravování č.107/2005 Sb., vyhláškou č.84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, Školským zákonem č.561/2004, platnými hygienickými předpisy, vyhláškou 137/2004 Sb., vyhláškou 602/2006 Sb., nařízením Evropského parlamentu a rady č. 852/2004, dále pak platnými bezpečnostními předpisy.
 2. Dle vyhl. č.107/2005 Sb. jsou žáci zařazováni do výživových a finančních norem podle data narození ve školním roce do 4 kategorií:

  I. MŠ do 6 let (27,00 Kč/oběd), MŠ nad 6 let (29,00 Kč/oběd)
  II. 7 - 10 let (31,00 Kč/oběd)
  III. 11 - 14 let (34,00 Kč/oběd)
  IV. 15 let a více, učitelé + zaměstnanci (36,00 Kč/oběd), důchodci (36,00 Kč/oběd), cizí strávníci (91,00 Kč/oběd)

  Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
  Ceny jsou platné od 1. září 2022.

  Zaměstnanci školy mají nárok na oběd dle vyhl.84/2005 Sb., pokud jsou přítomni alespoň tři hodiny na pracovišti. Nemají nárok na dotovaný oběd v době pracovní neschopnosti, při OČR, čerpání řádné dovolené, neplaceném volnu, vyslání na služební cestu a vždy, když odpracují dobu kratší, než je uvedeno v úvodní větě tohoto ustanovení.
 3. Přihlášení nového strávníka se provádí v kanceláři ŠJ – zavedením do rejstříku strávníků a zakoupením nového čipu. Strava se podává prostřednictvím čipu. Cena  čipu je 130,- Kč. Při vrácení nepoškozeného čipu bude strávníkovi vyplacena částka 100,- Kč. Pokud strávník zapomene čip, je mu v kanceláři vydán náhradní lístek, který odevzdá přímo u výdejního pultu. Lze vydat pouze 3x za sebou, jinak si strávník musí koupit čip nový.
 4. Placení stravného je možné provádět převodem z účtu. Termín placení v hotovosti je vždy včas vyvěšený ve školní jídelně a na internetových stránkách školy. Upřednostňujeme placení prostřednictvím bezhotovostních plateb.Číslo účtu jídelny je  35-6120120207/0100, variabilní symbol strávníka vám sdělí vedoucí ŠJ. Stravné musí být vždy zaplaceno do konce měsíce na měsíc nový (např. v září na říjen)!
 5. Pokud stravné nebude včas uhrazeno, není jídelna povinna stravování poskytovat!!!
 6. Peníze za odhlášené obědy jsou automaticky převáděny do platby na následující měsíc.
 7. Obědy se přihlašují a odhlašují ve školní jídelně osobně nebo telefonicky na číslo 491 580 087 nebo SMS na tel. č. 778 093 802 nejpozději den předem do 14 hodin. Výjimečně v pondělí je možné odhlásit do 7 hodin ráno. Za neodebraný nebo včas neodhlášený oběd se neposkytuje náhrada.
 8. Hromadné odhlášky (školní výlety, exkurze, lyžařské výcviky, apod. …) je třeba nahlásit ve školní jídelně alespoň 4 pracovní dny předem.
 9. Objednávky obědů. Ve školní jídelně se vaří 2 druhy jídel. Strávník, který platí hotově, má automaticky jídlo č. 1. Pokud chce jídlo č. 2, musí si ho sám objednat. Ten, kdo platí bezhotovostní platbou a nepošle platbu po 15. dni v měsíci, si musí jídlo objednat sám, prostřednictvím objednávkového boxu, který je umístěný v jídelně (strávník musí mít u sebe čip na obědy) nebo přímo na internetové adresewww.strava.cz. V tomto případě si musí strávník u vedoucí ŠJ aktivovat účet pro přístup do internetové aplikace: uživatelské jméno a heslo, pod kterým se bude přihlašovat. Objednat lze vždy nejdříve na 3. pracovní den po dni objednávky (v boxu i na internetu)! Jídelníčky bývají vyvěšovány s týdenním předstihem ve školní jídelně a na internetové adrese školy.
 10. Výdej obědů je určen podle rozvrhu školy a po dohodě vedení školní jídelny s vedením školy od 11.00  do 14.00 hodin a to pouze za přítomnosti pedagogického dozoru. Na změnu jsou strávníci vždy předem upozorněni.Strava poskytovaná v rámci školního stravování je vždy konzumována ve školní jídelně a nevynáší se mimo jídelnu. Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti žáka ze zdravotních důvodů. Výdej obědů do jídlonosičů probíhá  od 10.45  do 11.00 hodin a 13.35 až 13.50 hodin. Výdej obědů pro cizí strávníky probíhá od 10.45 - 11.00 hodin.
 11. Dítě má nárok na dotovaný oběd pouze v době pobytu ve škole §119, §122. První den nemoci dítěte bude jídlo vydáno zákonnému zástupci (nemocný žák do ŠJ nevstupuje z hygienických důvodů) do jídlonosičů v době tomu určené. Další dny nemoci se musí odhlásit!
 12. Žáci přicházejí do školní jídelny přezutí a v doprovodu pedagogického dozoru!
 13. Strávníci se chovají v souladu s hygienickými a společenskými pravidly pro stolování.
 14. Po ukončení výdeje obědů zajišťuje úklid a čistotu v jídelně pověřená osoba. Při menší nehodě (např. rozlití polévky, pití, spadnutí talíře atd…) si každý strávník po sobě uklidí! V případě malých dětí vypomůže pedagogický dozor.
 15. Z jídelny je zakázáno vynášet nádobí a příbory. Vstup do školní kuchyně není strávníkům ani jiným osobám kromě pracovníků školní jídelny povolen. Jakékoli dotazy, připomínky či stížnosti vyřizuje vedoucí ŠJ.
 16. Vstup do jídelny je zakázán lidem, kteří se zde nestravují!
 17. Na děti čekejte, prosím, na chodbě.
 18. Strávníci se mohou s vnitřním řádem školní jídelny seznámit na nástěnkách ve školní jídelně a prostorách školy a nebo na internetových stránkách školy.

Platnost vnitřního řádu ŠJ je od 1. 9. 2022.

ředitel školy: Mgr. Nývlt Karel
zpracovala: Rudolfová Martina, vedoucí ŠJ