Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod 


Vnitřní řád školní jídelny


Školní stravování je poskytováno žákům dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, včetně následných změn a doplňků. Školní jídelna zabezpečuje rovněž stravování zaměstnanců a cizích strávníků. Výdej stravy (obědů) pro externí strávníky probíhá ve vyhrazenou dobu od 11:00 do 11:40 hodin.


1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností strávníků a zákonných zástupců

1.1. Práva strávníků

využívají stravovací služby a informace týkající se školního stravování,

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostředí,

ochrana před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikomanií,

nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla.

1.2. Povinnosti strávníků

dodržují pravidla kulturního chování,

nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování,

plní pokyny pedagogického dohledu, popřípadě dalších oprávněných osob,

dbají na čistotu rukou a přiměřenou čistotu pracovního oděvu vzhledem k předcházejícím činnostem,

před odchodem z jídelny odevzdají použité nádobí, příbory a tácy,

neodnášejí vydané jídlo z místnosti, je určeno ke konzumaci v jídelně

(s výjimkou jídlonosičů v určeném čase)

1.3. Práva zákonných zástupců

vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u ředitele školy.

1.4. Povinnosti zákonných zástupců

informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích strávníka nebo jiných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled.


2. Vztahy strávníků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

pedagogický dohled vydává strávníkům a zákonným zástupcům pouze pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním Vnitřního řádu školní jídelny, dále zajišťuje bezpečnost a další nezbytné organizační opatření,

informace, které zákonný zástupce poskytne o strávníkovi (zdravotní způsobilost) jsou důvěrné a všichni pracovníci školského zařízení se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví strávníků

je v jídelně zajištěna po celou dobu provozu školní jídelny prostřednictvím pedagogického dohledu,

žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví ostatních žáků, pracovníků školy i ostatních osob,

žáci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny,

žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu,

zdravotní indispozici žáků neprodleně oznámí pedagogickému dohledu.


4. Pedagogický dohled

je zajišťován pedagogickým pracovníkem, který vykonává související pedagogickou činnost,

vydává pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a stravovacích návyků, dbá na dodržování pravidel společenského chování a stolování,

dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a bezpečnost prostředí, dbá na to, aby strávníci po sobě zanechali čisté stoly a podlahu. Strávníci se mohou v případě potřeby na pedagogický dohled obracet,

poskytne potřebnou péči při každém úrazu, poranění či nehodě, uvědomí vedení školy a zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte v doprovodu pověřené osoby,

sleduje způsob výdeje stravy,

reguluje osvětlení a větrání,

sleduje odevzdání nádobí, příborů a táců strávníky.


5. Podmínky ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v areálu školy a v prostorách školní jídelny,

projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou v prostorách celého školského zařízení přísně zakázány.


6. Podmínky ochrany majetku

strávníci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním,

strávníci jsou povinni udržovat předměty tvořící zařízení oddělení školní jídelny v pořádku a nepoškozené,

strávníci šetří zařízení a vybavení školní jídelny a uklízí po sobě zanechanou nečistotu,

strávníci okamžitě oznámí zjištěné závady na majetku pedagogickému dohledu ve školní jídelně.


7. Zajištění školního stravování

školní stravování je zajišťováno z vlastní kuchyně

identifikace strávníka se provádí na základě zakoupeného čipu

- cena čipu při koupi je 130 Kč, po ukončení docházky a vrácení nepoškozeného čipu bude strávníkovi vyplacena částka 100,- KčProvozní doba jídelny:


10.45 - 11.00 - výdej do jídlonosičů : cizí strávnicí, žáci  první den neplanované absence

13.40 - 13.55 - výdej do jídlonosičů :  pro žáky první den neplanované absence

11.40 - 13.55 - výdej obědů pro ZŠ

Žáci mají možnost si vyřizovat záležitosti ohledně stravování osobně během velké přestávky to je 9.40 až 9.55 h. v kanceláři školní jídelny.

Jídelna se uzamyká ve 14.00 hodin.


Režim výdeje

Žáci se stravují po skončení vyučování, případně ve volné hodině před začátkem odpoledního vyučování

Před začátkem výdeje připraví kuchařky do zásobníku v jídelně nádobí a tácy, do nádob pro výdej nachystají nápoj k zajištění pitného režimu.

V průběhu výdeje jsou nápoje a nádobí průběžně doplňovány.

Případné nedostatky hlásí žáci nebo dozor personálu kuchyně, který neprodleně zajistí doplnění zásob.

Pro výdej stravy musí mít žák u sebe čip, který slouží k jeho evidenci v jídelně.

Ztrátu čipu je třeba neprodleně nahlásit vedoucí jídelny, aby bylo možné zamezit jeho zneužití nepovolanou osobou.


Žákům bez identifikačního čipu bude strava vydána na základě vydání potvrzení vedoucí školní jídelny.

Po obědě odevzdají žáci špinavé nádobí a tácy do okénka pro sběr nádobí a uklidí své místo u stolu.

Strávníci jsou povinni se chovat ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování a řídit se pokyny pedagogického dozoru nebo personálu kuchyně.             

Za čistotu stolů během výdeje odpovídá pedagogický dozor.     

První den onemocnění dítěte je možno vydat stravu, která nebyla včas odhlášena. Jídlo do nádob se vydává ve vyhrazeném čase.

Mimořádný úklid, úrazy, technické závady

Případné rozbití nádobí nebo polití podlahy v jídelně hlásí žáci nebo dozor personálu kuchyně, který neprodleně zajistí úklid.              

Úrazy nebo nevolnost v jídelně řeší pedagogický dozor, zajistí nezbytnou pomoc nebo ošetření a po odchodu z jídelny zapíše úraz do knihy úrazů v sekretariátě školy. 

Technické závady hlásí žáci dozoru nebo personálu, který zajistí jejich odstranění.          

*Pravidla pro výdej stravy do jídlonosičů.

viz. provozní doba jídelny

Strávník si donese čistý jídlonosič s napsaným číslem čipu ráno nebo v době, určené pro odběr do jídlonosičů

Bude mít krabičku na salát, popřípadě jiný doplněk oběda. Pokud nebude mít připravené nádobí, chápeme to tak, že o přídavek nemá zájem.

Do skleněných nebo znečištěných nádob stravu nedáváme, dle § 26 zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví je osoba povinna zajistit aby předměty běžného užívání za obvyklých nebo běžně nepředvídatelných podmínek nezpůsobily poškození zdraví fyzických osob nebo nepříznivé ovlivnění potraviny nebo pokrmu. Nedoporučujeme také používat hliníkové nosiče

Zařízení školního stravování zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 min od jejího vydání do jídlonosiče.

Dle vnitřního systému HACCP má být oběd spotřebován do 4 hod po naplnění nádob

Pro stravování zaměstnanců platí, že oběd je vydáván pouze v provozovně. Pokud si chce strávník oběd odnést, oznámí to personálu, který mu jednotlivé části oběda dá zvlášť.

Jídlonosiče si na vyhrazeném místě plní sám.


8. Rozsah služeb školního stravování

školní jídelna poskytuje strávníkům oběd včetně polévky a pitného režimu, možností výběru ze dvou jídel

jídelní lístek, společně se seznamem alergenů, je vyvěšen na nástěnce v jídelně a na webových stránkách www.strava.cz, kde je možný výběr obědů, případně odhlášení stravy.


9. Výše finančního limitu

Výše finančního normativu je určena v rámci rozpětí finančních limitů (vyhláška č. 107/2008 Sb., o školním stravování). Ceny stravného jsou uvedeny na přihlášce ke stravování, na webu školy a na nástěnce v jídelně.

Cena oběda pro cizí strávníky na daný kalendářní rok je každoročně stanovena po zaúčtování všech nákladů za uplynulý rok.

Změna ceny oběda je strávníkům vždy dopředu oznámena před inkasováním stravného. Cizím strávníkům se sděluje dodatkem ke smlouvě o poskytování stravování.


10. Přihlašování a odhlašování stravování

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou 107/2005 o školním stravování. Dítě je přihlášeno na základě vyplnění přihlášky na celou dobu školní docházky k pravidelnému odběru stravy, o výjimky je nutno zažádat písemně nebo e-mailem na formuláři, který je k dispozici ke stažení na stránkách ZŠ nebo v tištěné formě u vedoucí ŠJ. Tento formulář bude přiložen k přihlášce dítěte.

Pro zařazení dítěte do příslušné kategorie je rozhodující věk, kterého dosáhne v příslušném škol. roce (tj.v období od 1. 9. daného roku do 31. 8. roku následujícího).

V případě onemocnění je rodič povinen dítě odhlásit ze stravování. Odhlášky budou přijímány telefonicky nebo osobně od 6.00 hodin  do 13.00 hodin na stávající den. Dále je možno dítě odhlásit na stránkách e-strava dle pokynů, uvedených níže. Při telefonickém odhlašování je vždy je potřeba oznámit i termín odhlášení, jeho případné prodloužení je nutno opět oznámit. Učitel není povinen nemocným žákům odhlašovat stravování. První den nemoci je považován za pobyt ve škole a je v době od 10.45  do 11.00 hod. a 13.40 až 13.55 hod. (mimo hlavní výdejní doby) možno stravu odebrat, pokud nebyla včas odhlášena.

Prázdniny a hromadné akce pro děti (výlet, sportovní akce ...), pořádané školou, jsou odhlašovány automaticky a je za ně zodpovědný pedagog, který akci zajišťuje. Hromadné odhlášky se podávají nejpozději týden dopředu dodáním seznamu účastníků akce s termínem jejího konání u vedoucí ŠJ.

 

Pro žáky a zaměstnance je zaveden výběr stravy. Výběr druhého jídla je možný do 4 pracovních dnů předem do 13 hodin ráno. Podmínka přípravy jídla číslo 2 je přihlášení minimálně 20 strávníků, jinak se automaticky vaří pro všechny oběd číslo 1.

11. Způsob hrazení úplaty za školní stravování

Platby stravného jsou prováděny zálohově převodem na účet.

U hotovostních plateb poslední 3 pracovní dny v měsíci od 7.30 do 8.00, 10.40 - 11.00 a  od 13.40 do 13.55 hod na měsíc následující, případně do 13 hodin předchozího dne na další dny. Pokud je dítě přihlášeno ke stravování, ale nemá zaplaceno stravné, nemůže mu být strava vydána až do uhrazení platby. 

Termíny vyplacení v hotovosti jsou vždy s předstihem vyvěšeny ve školní jídelně.


K evidenci stravovaného dítěte je nutné pořídit identifikační čip v ceně 130,- Kč, kterým se dítě prokazuje v jídelně po celou dobu školní docházky a slouží i ke vstupu do školy.


Telefonický kontakt do ŠJ je 491 580 087 nebo +420 778 093 802. E-mailová adresa: rudolfova@zspolice.cz S kontakty do školní jídelny jsou rodiče seznámeni na přihlášce a v pokynech pro rodiče, které obdrželi při nástupu dítěte do školy.

Připomínky ke stravování mohou žáci a rodiče projednat osobně, telefonicky, písemně nebo elektronickou poštou s vedoucí školní jídelny, případně s vedením školy.


12. Nárok na dotované školní stravování

Vzniká pouze v souvislosti s pobytem žáka ve vyučování. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda ve školní jídelně. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Při onemocnění dítěte je možno odebrat stravu pouze první den nemoci, pak musí být dítě ze stravování odhlášeno (§119 zákona 561/2004 - školský zákon). Neodhlášené a neodebrané obědy propadají bez náhrady, navíc je nutno doplatit režijní náklady do plné ceny oběda.V Polici nad Metují 29. 9. 2023

                                              

                                                                                               Mgr. Karel Nývlt

                                                                                                    ředitel školy