Zápis ze školské rady konané 13. 6. 2023 na MěÚ

19. 6. 2023

Přítomni: J. Škop, J. Souček, K. Brátová, N. Dvořáková, K. Kuchtová, M. Kovářová, J. Beran, I. Havlíčková

Omluveni: K. Dundrová  

Program:

 1. Představení preventivního programu školy
 2. Informace o akcích a projektech
 3. Inspekční činnost ČŠI, diskuse
 4. Poděkování M. Kovářové

 1. Pozvání přijala školní metodička prevence Mgr. Kateřina Nekvindová. Představila preventivní program školy – besedy, přednášky, třídnické hodiny, akce. Škola spolupracuje s Policií ČR, Etickými dílnami, Klášterem Broumov a dalšími subjekty, využívá portál Jeden svět na školách. Preventivní aktivity jsou z části realizovány pedagogy školy. Prevence rizikového chování má podporu zřizovatele, ročně preventivní aktivity podporuje částkou 20 000 Kč. Škola by uvítala rozšíření týmu školního poradenského pracoviště o školního psychologa, v našem regionu je však nedostatek kvalifikovaných odborníků. Práce školní metodičky v oblasti prevence antisemitismu, diskriminace je oceněna Památníkem Terezín. K. Nekvindová byla vybrána na seminář pro pedagogy v Izraeli, v památníku Jad Vašem v Jeruzalémě, který proběhne na podzim 2023. Členové školské rady diskutovali o aktuálních problémech.
 2. Informace ze strany školy:
 • úspěšně proběhl projekt financovaný Ministerstvem kultury ČR Za horizontem ve spolupráci s Městskou knihovnou Police nad Metují a VKC Klášter Broumov, zapojená 8.A, poslední lekci jsme věnovali polickým židovským rodinám, Nová škola o. p. s. podala následný projekt, v něm plánujeme spolupráci s Muzeem Náchodska
 • úspěšně proběhly 2 projekty s knihovnou Radków financované z dotace Euroregionu Glacensis, plánujeme další spolupráci.

      Informace ze strany zřizovatele:

 • J. Souček představil pilotní projekt zaměřený na kreativní učení, podpořený Ministerstvem kultury ČR, spočívá ve spolupráci kreativce s učitelem a školní třídou. Je zaměřený na žáky 1. stupně. J. Souček předá informace škole, resp. N. Dvořákové. Školská rada doporučuje zapojení do projektu.
 • KHK kraj prostřednictvím MAP nabízí možnosti získat dotaci na dopravu žáků do kulturních institucí
 • školní plavání není dosud dořešeno, obnovila se jednání s bazénem v Broumově, uvažuje se o plavání v Nové Rudě, na koupališti v Meziměstí.

 3. Inspekční činnost ČŠI

 • zprávu ČŠI škola obdržela dnes, školská rada se k ní vrátí na svém jednání v září 2023
 • krátká informace J. Součka o závěrečném hodnocení, které proběhlo ve škole
 • v té souvislosti bylo doporučeno ve větší míře se věnovat Dalšímu vzdělávání pedagogů

 4. Stárnutí pedagogů a jejich generační obměna

 • Byl zmíněn velký podíl starších pedagogů ve sboru a tedy jejich potencionální odchody do důchodů  v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu – zřizovatel na toto téma plánuje s ředitelem další jednání, které by mělo vést k vytvoření plánu generační obměny pedagogického sboru a s tím související efektivní nábor nových pedagogů.

 5. Poděkování M. Kovářové

 • Martina Kovářová (volený zástupce rodičů žáků školy) končí svoji činnost ve školské radě, její syn přestupuje od 1. 9. 2023 na jinou školu.
 • děkujeme za její aktivní zapojení, podněty a pomoc při pořádání sportovních akcí školy. Přejeme hodně úspěchů.

Příští setkání školské rady proběhne v 20. 9. 2023 v 16:00 v aule ZŠ.                                                                                                          

                                                                                                          Zapsala: N. Dvořáková