Zápis ze školské rady konané 17. 10. 2017

16. 11. 2017

Věc: Zápis ze školské rady konané 17. 10. 2017

Č. j. 1-2017/18

Přítomní: N. Dvořáková, K. Nývlt, J. Šulcová, K. Kuchtová, R. Teichmanová, M. Kaněrová,  H. Pohlová, K. Šrůtková

Omluveni: J. Škop, H. Rubáčková

P

Program:

Schválení Výroční zprávy školy
Schválení Vnitřních řádů školy
Školní řád
Pravidla hodnocení průběhu a výsledku hodnocení žáků
Změna personálního obsazení ve 3. B
Společné setkání učitelů a rodičů
Zhodnocení mimoškolních činností

1.  Schválení Výroční zprávy školy – všichni zúčastnění jednohlasně schvalují Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017.

Ve výroční zprávě členy ŠR zaujaly zejména aktivity prevence pro žáky, množství školení pedagogických pracovníků (např. školení k inkluzi). Ředitel školy zmínil úspěšnost žáků 9. ročníků při přijímacím řízení na střední školy (výborné obsazení do 5. míst, 1. místa na gymnázia v Broumově a v Náchodě).

2. Schválení Vnitřních řádů školy – všichni zúčastnění jednohlasně schvalují Školní řád školy s platností od 18. 10. 2017, Pravidla hodnocení průběhu a výsledku hodnocení žáků („Klasifikační řád“) s platností od 18. 10. 2017, Vnitřní řád školní družiny, Program proti šikanování.

3. Školní řád

Ve Školním řádu došlo k několika drobným změnám (bylo konzultováno s právníkem). Podle § 31 Školského zákona může ředitel žáky, kteří se opakovaně hrubě chovají vůči učitelům nebo ostatním žákům, podmíněně nebo zcela vyloučit ze školy. Dále došlo k úpravě bodů u focení a nahrávání – při výuce je možné pořídit fotografii nebo video záznam pouze se souhlasem vyučujícího (v opačném případě jde o závažné porušení školního řádu).

Škola doporučuje, aby žáci nepoužívali mobily ve škole, aby bylo eliminováno nechtěné nahrávání a focení.

Ve školním řádu jsou věci obsáhleji uvedeny proto, aby bylo zamezeno porušení práv na straně školy nebo žáků.

4.      Pravidla hodnocení průběhu a výsledku hodnocení žáků („Klasifikační řád“)

V Klasifikačním řádu došlo k drobné změně v kontaktování zákonných zástupců kvůli zameškaným hodinám (dříve byli zákonní zástupci obeznámeni doporučeným dopisem, nyní budou nově obeznámeni prostřednictvím elektronického systému školy Bakaláři.

5.      Změna personálního obsazení ve 3. B

Zřizovatel řešil stížnost ČŠI (Česká školní inspekce) kvůli personálnímu obsazení ve třídě 3. B. Ředitel ČŠI předal písemné vyjádření k problému. Členové ŠR byli seznámeni s průběhem řešení stížnosti ČŠI.

Společné setkání učitelů a rodičů
V Kolárově divadle se v září konalo společné setkání učitelů a rodičů. Setkání provázela přátelská atmosféra a dobrá prezentace ze strany školy. Školská rada oceňuje počin ze strany školy.

 7.      Zhodnocení mimoškolních činností

Školská rada kladně hodnotí mimoškolní aktivity školy – např. adaptační kurz v Broumově (nově příchozí žáci se dobře začleňují do kolektivu) nebo podpora plavání (po dohodě ze zřizovatelem bude v příštím školním roce dále podporováno plavání, aby se co nejvíce žáků mohlo naučit plavat nebo zdokonalit své plavecké schopnosti).

 Příští jednání Školské rady proběhne v únoru 2018.

                                                                                    Zapsala: Kateřina Šrůtková