Zápis ze školské rady konané 20. 2. 2020

2. 6. 2022

Zápis ze školské rady konané 20. 2. 2020  Č. j. 2-2019/20

Přítomni: J. Škop, N. Dvořáková, Z. Teichman, J. Šulcová, K. Kuchtová, K. Nývlt,

  1. Kovářová, K. Šrůtková

Omluveni: K. Šrámková, J. Beran

Program:

  1. Setkání se speciálním pedagogem
  2. Různé
  1. Školská rada pozvala na zasedání speciálního pedagoga školy paní Mgr. Marii Hrachovcovou, která představila práci speciálního pedagoga na polické ZŠ. Žáci a zákonní zástupci se mohou obrátit na poradenskou službu školního poradenského pracoviště (výchovného poradce, školního metodika prevence, školního speciálního pedagoga) v případě různých problémů. Speciální pedagog pracuje na základě doporučení odborného pracoviště se žáky s podpůrnými opatřeními. Společně s učiteli navrhuje podpůrné opatření 1. stupně, tj. plán pedagogické podpory. Speciální pedagog spolupracuje s třídním učitelem, setkává se s rodiči, společně vytyčují cíle pro další období. Speciální pedagog je oslovován jednak pedagogicko-psychologickou poradnou Náchod (PPP) na základě výsledků vyšetření žáků nebo je oslovován přímo rodiči žáka. Mezi školou a PPP Náchod probíhá dobrá spolupráce – pracovnice PPP se pravidelně setkávají se zákonnými zástupci žáků spolu s třídními učiteli a společně vyhodnocují nastavení plánu pro další časové období. Pro žáky bývá většinou nejnáročnější přechod z prvního na druhý stupeň. Speciální pedagog vidí také velké rozdíly mezi rodiči, kteří se školou spolupracují (pravidelná domácí příprava) a těmi rodiči, kteří doma s žáky nepracují.
  1. Názor na inkluzi – dotaz ze strany zřizovatele: „Jak vnímají ostatní žáci to, že jsou na jiné žáky uplatňovány jiné nároky? (více času na test, ústní zkoušení, pomoc asistenta atd.)“. Odpověď ze stran učitelů: „V současné době nevidí žádné problémy s diferenciací nároků, ostatní žáci to berou jako samozřejmost, je to již běžné, zažité.

Schopnosti žáků – rodiče by měli pečlivě posoudit, co je jejich dítě schopno / neschopno dělat – maturita nemusí být nutností (návrat k řemeslu - vyšší poptávka na trhu práce).

Dnešní pohled na mládež – žijeme v přetechnizované době, vše, co žáci potřebují, najdou na internetu. Většinou jsou pohodlní, stačí jim zábava prostřednictvím moderních technologií – dáno dobou.

Podnět ŠR: rodiče jako správný vzor (s radostí do práce, podpora sportovních aktivit, přímá komunikace v rodině atd.)

Příští setkání školské rady proběhne v 2. polovině května 2020.                                                                                                          

                                                                                                          Zapsala: K. Šrůtková