Zápis ze školské rady konané dne 8. 3. 2018

22. 3. 2018

Č. j. 3-2017/18

Přítomní: N. Dvořáková, J. Škop, M. Kaněrová, K. Nývlt, J. Šulcová, K. Kuchtová, H. Pohlová, H. Rubáčková, K. Šrůtková

Omluveni: R. Teichmanová

Program:

1.      Principy komunikace mezi členy rady

2.      Aktuality ze života školy

3.      Vybavení zahrady MŠ Jiráskova

4.      Personální situace ve 3. C

5.      Určení zástupce školské rady do konkurzní komise

 

1.      Principy komunikace mezi členy rady

Předsedkyně školské rady (dále ŠR) paní N. Dvořáková představila svůj náhled na formu komunikace mezi členy ŠR. Nejprve ocenila všechny členy ŠR, kteří svůj volný čas a úsilí věnují ŠR, řeší společně různé problémy a snaží se najít společný kompromis. Jednání ŠR nejsou vždy jednotná, protože každý jednotlivec/skupina preferuje svůj vlastní zájem. Rodiče (zástupci rodičů) mají citovou vazbu na své/cizí dítě, hlavním zájmem této skupiny je rozvoj dítěte. Škola (zástupci školy) uplatňuje své dlouhodobé zkušenosti ve výchově a vzdělávání, snaží se získat podporu rodičů a veřejnosti. Zřizovatel (zástupci města) řeší zejména zájem obce a jejích občanů, zároveň zastává funkci kontrolního orgánu.

Předsedkyně dále do programu zahrnula otázku kompetencí – k čemu je ŠR kompetentní, co je oprávněna řešit? Podněty do ŠR často přichází ve formě stížností – lidi úspěchy nechválí, ozývají se, jen když si stěžují.

Hlavním cílem by měl být vzájemný respekt, členové ŠR by se měli vyhnout osobní rovině, tj. měli by mít na problematiku širší náhled. Na prvním místě a hlavním posláním ŠR by měl být zájem dětí (rozvoj dítěte, ochrana dítěte, příkladný vzor pro dítě atd.)

Následně se ostatní členové ŠR vyjádřili k danému tématu. Zástupci z řad rodičů se často setkávají s tím, že se na ně obrací různí rodiče, kteří chtějí řešit problém s učitelem, třídním učitelem nebo ředitelem. Rodiče často vnímají členy ŠR jako určité prostředníky/zástupce, přes něž mohou řešit své problémy. ŠR není kompetentní k řešení takovýchto problémů v okamžiku, kdy daný problém nebyl předem řešen s konkrétním učitelem (případně třídním učitelem nebo ředitelem). V případě neúspěchu ústního jednání lze podat písemnou žádost/stížnost. Teprve pokud nebude problém tímto způsobem vyřešen, může přejít k jednání ŠR.

Dále byly řešeny vztahy v kolektivu – rodiče získávání informace o chování dětí na třídních schůzkách. V chování dětí se odráží vztahy ve společnosti, děti jsou vystavovány tlaku médií (přehlcení informacemi, zkreslení informací) a stávají se závislými na informačních technologiích (internet, sociální sítě aj.)

Přes nejednotnost názorů se členové ŠR budou snažit najít společný kompromis, vzájemně se respektovat a vyhnout se osobní rovině pojetí. Hlavním cílem je zájem dětí.

2.      Aktuality ze života školy

-          škola aktivně spolupracuje s Policií ČR, dále s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), který školu chválí za to, že se o děti stará a problémy aktivně řeší. Naproti tomu škola vynakládá nemalé prostředky do preventivních programů pro žáky (drogy, finanční gramotnost, kriminalita přes informační technologie aj.).

-          pro školu byla schválena dotace na rekonstrukci odborných učeben (učebna přírodopisu, chemie). Jedná se téměř o kompletní obnovu učeben (zajímavostí je např. mikroskop v každé lavici). Dotace se vzájemně propojují/prolínají – proto zároveň přibude výtah pro bezbariérový přístup. Zároveň by měla být započata revitalizace parku před školou s herními prvky a lavičkami. Park bude sloužit pouze žákům, nebude veřejně přístupný. Prostor bude projektován stejným architektem, který se zasloužil o novou podobu školy.

-          škola je zapojena do programů dotací z šablon, které slouží k doučování žáků, dalšímu vzdělávání učitelů aj. Na podzim roku 2018 přibydou nové dotace na vybavení školy.

-          v rámci inkluze jsou slabší žáci zapojeni do výuky. V ČR je klíčovým problémem inkluze malý počet učitelů na počet žáků – např. v Anglii je na stejný počet dětí ve třídě (jako v ČR) zapojen až trojnásobek pedagogických pracovníků.

Další aktuality:

-          ve škole proběhne bezplatné testování žáků Kalibro (testování hlavních předmětů: ČJ, M, AJ)

-          ve škole nově funguje sportovní kroužek florbalu, nově bude probíhat počítačový kroužek

-          tradiční akce školy: sběr papíru, školní výlety, lyžařské výcviky

-          9. května přijal pozvání do Police pan Václav Klaus ml., který povede besedu o vývoji školství

-          v klášterních zahradách proběhne dne 17. května Workshop pro žáky ZŠ „Lesní pedagogika“. Žáci budou na různých stanovištích řešit různé úkoly.

Hlavní vizí školy je pokračovat ve svém systému výuky. Škola do výuky zapojuje různé formy (skupinová, projektová výuka). Krédem školy je následující tvrzení: „Dítě by se mělo učit a být k tomu vedeno ve škole a v rodině“.

3.      Vybavení zahrady v MŠ Jiráskova

Letos bude realizován projekt rekonstrukce zahrady MŠ. Firma, která realizaci provede je zároveň výrobcem herních prvků. Realizace proběhne až letos, protože je tato firma vytížena jinými objednávkami. Z tohoto důvodu nelze realizaci rekonstrukce zahrady uspíšit.

4.      Personální situace ve 3. C

Personální otázka v této třídě byla řešena s rodiči prostřednictvím elektronického systému Bakaláři. Personální zajištění na příští rok není zatím zajištěno – škola hledá 2 učitele na 1. stupeň. V současné době je obtížné zajistit kvalitního učitele s praxí.

5.      Určení zástupce školské rady do konkurzní komise

Na základě rozhodnutí Rady města proběhne konkurz na ředitele školy ZŠ a MŠ Police n. M. Z řad členů ŠR musí být určen zástupce do konkurzní komise. Školskou radou byly navrženy tyto dvě kandidátky: paní K. Šrůtková a paní N. Dvořáková. Nadpolovičním hlasováním byla do komise vybrána paní K. Šrůtková.

 

Příští schůzka školské rady proběhne 7. června 2018.

Zapsala: Kateřina Šrůtková