Organizace stravování

Adresa jídelny:                             Školní jídelna, Na Babí 402, Police nad Metují   549 54

Bankovní spojení:                        35-6120120207/0100

Variabilní symbol:                        vygeneruje program – číslo sdělí vedoucí ŠJ

Vedoucí ŠJ:                                   Martina Rudolfová

Telefon do kanceláře ŠJ:             491 580 087

Mobilní telefon:                             778 093 802

Emailová adresa ŠJ:                     Rudolfova.Martina@zspolice.cz

 
Obědy se vydávají od 11.00 do 14.00 hodin.
Obědy do jídlonosičů se vydávají od 10.45 do 11.00 hodin pro cizí strávniky.

                                                         od 10:45 do 11:00 hodin, od 13:35 do 13:50 hodin pro žáky první den absence.

 • Zákonný zástupce vyplní přihlšku ke stravování a odevzdá v kanceláři ŠJ.
 • Odevzdáním přihlášky je žák automaticky přihlášen od prvního dne po celou dobu školní docházky.
 • Přihlášení platí na dny školní docházky
 • První den si strávník zakoupí čip za cenu 130,- Kč, který používá k prokázání nároku na stravu.
 • Při ztrátě čipu je vydán nový čip za 130,- Kč. Při ukončení stravování je možno čip vrátit a  strávník obdrží zpět 100,-Kč.
 • V době prázdnin, ředitelského volna atp. jsou obědy odhlášeny a dítě nemá nárok na zlevněné obědy (fin. norma) podle vyhlášky 107/2005 Sb., §4, odst. 2 v platném znění.
 • Kategorie žákovského oběda je stanovena dle věku dosaženém v daném školním roce (1.9. - 31.8.)


Přihlášení strávníků zaměstnanců

 • Zaměstnanci se přihlásí v kanceláři školní jídelny.
 • Zakoupí čip.
 • Nárok na oběd za sníženou cenu mají, pokud odpracují min. 3 hodiny/den

Přihlášení cizích strávníků

 • Osobně se strávník dostaví k pokladně školní jídelny.
 • Zakoupí kartu nebo čip.
 • Přihlašování  a odhlašování obědů si provádí každý strávník dle zájmu a potřeby sám nebo s vedoucí ŠJ.

Odhlášení žáků

 • Odhlášení a výběr druhu obědů lze telefonicky, osobně do 13 hod. den předem, e-mailem: Rudolfova.Martina@zspolice.cz, internetem do 13 hodin pracovní den předem, pouze při náhlém onemocnění přes víkend je možné oběd odhlásit v pondělí  do 7 hodin ráno na tel. 491 580 087 nebo 778 093 802.V případě nemoci si v první den nemoci mohou rodiče oběd vyzvednout za sníženou cenu (fin. norma).
 • V další dny nemoci si mohou rodiče obědy odebírat, ale za plnou cenu jako cizí strávníci.
 • Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.
 • Po sdělení mailové adresy rodiči v kanceláři ŠJ jim je zasílána informační zpráva o pohybu na účtu strávníka.


Platby za stravné - žáci

 • Stravu lze platit z účtu u kterékoliv banky č. účtu školy 35-6120120207/0100, VS žáka je přidělen při zápisu do ŠJ a je neměnný po celou dobu docházky.
 • Při platbě z banky se stravné platí dopředu. Aby bylo možné objednat stravu již na 1. den následujícího měsíce, doporučujeme provést platbu do 20. dne předchozího měsíce, protože je třeba počítat s prodlevou při převodu mezi bankami. Objednávat jde až na 3. následující pracovní den po dnu objednávky. Odhlášené obědy z předchozího měsíce jsou odečteny v následujícím měsíci.
 • Při nezaplacení stravného,  bude dítě vyloučeno ze stravování do zaplacení stravného.

Vyúčtování stravného

 • Finanční hotovost lze ponechat na kontě strávníka na příští školní rok nebo požádat o vrácení peněz v kanceláři ŠJ.
 • Při vrácení peněz dětem je potřeba donést od rodičů potvrzení, že dětem můžeme peníze vydat.
 • U dětí, které chodí do 9. třídy, se na konci školního roku vyúčtování provádí v červnu a to v hotovosti v kanceláři ŠJ.

Ostatní

 • Velikost a kvalita stravy je určena vnitřním předpisem, recepturami pro školní stravování a vlastními recepturami. Velikost porcí lze reklamovat u vedoucí školní jídelny a to v okamžiku, kdy byla porce převzata od výdejního pultu. Žáci mohou velikost porce reklamovat prostřednictvím dozorujícího pedagoga.Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Kvalitu pokrmu lze reklamovat u vedoucí školní jídelny a to v okamžiku zjištění. Pokrm je určen k okamžité spotřebě.
 • Reklamaci je třeba provést osobně, žáci prostřednictvím dozorujícího pedagoga.
 • Strávníci jsou povinni se v jídelně chovat tiše, nerušit ostatní hlučným a nevhodným chováním. Opakované nevhodné a drzé chování může být důvodem k vyloučení ze stravování.
  Strávníci jsou povinni nosit s sebou doklad o zaplacení (karta., čip), v případě zapomenutí tohoto dokladu bude oběd vydán jen na základě „zapomněnky“, kterou strávníci obdrží u pokladny ŠJ. Zapomněnka bude vydána jen v nejnutnějších případech.
 • Vstup do varny je upraven provozním řádem kuchyně a sanitačním řádem,
 • Na zhotovení diety k jednotlivým zdravotním omezením není právní nárok, jídelna je nepřipravuje. Nabízíme možnost donešení vámi připravené dietní stravy v řádně označené nádobě a ohřátí v MW troubě.
 • Výdej do nádob je prováděn časově odděleně od výdeje obědů na talíř dětským strávníkům.
 • Cizí strávníci jsou povinni toto oddělení dodržovat a řídit se výdejní dobou.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace