Školní poradenské pracoviště

Konzultační hodiny školního poradenského pracoviště:

Vedoucí: Mgr. Naděžda Dvořáková                  PO – 7:30 – 8:00     ČT – 14:30 – 15:00

dvorakova@zspolice.cz        tel. 602 210 088

 

Výchovný poradce: Mgr. Petra Krejsarová          PO – 10:00 – 10:45  ČT – 10:55 – 11:40   PÁ – 11:50 – 12:45

krejsarova@zspolice.cz 778 053 060

  

Metodik prevence: Mgr. Kateřina Nekvindová denně     7:30 – 8:00

nekvindova@zspolice.cz 778 053 060

  

Speciální pedagog: Mgr. Lenka Kulhánková               ST – 11:50 – 12:35  PÁ – 8:00 – 8:45

kulhankova@zspolice.cz        778 036 575                 

Výchovný poradce

Mgr. Petra Krejsarová

Konzultace pro rodiče po domluvě na tel. 491 580 089, 778 053 060  nebo na krejsarova@zspolice.cz

Výchovný poradce plní především tyto konkrétní úkoly, které jsou ale také vázány na konkrétní podmínky školy:

 • věnuje pozornost systematické informační činnosti významné pro volbu dalšího studia nebo jiné formy přípravy pro volbu povolání žáků
 • poskytuje individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů i v otázkách týkajících se studia na SŠ a volby povolání
 • zprostředkovává styk s PPP a SPC, dává rodičům návrhy na odborná vyšetření, pomáhá se žádostmi o vyšetření, podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro děti se specifickými poruchami učení či se speciálními potřebami a kontroluje plnění tohoto plánu
 • pečuje o žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami, o zdravotně postižené žáky a žáky talentované
 • pečuje o žáky svýchovnými problémy, s poruchami chování, o žáky v náročných životních situacích
 • spolupracuje s pracovníky SPC a PPP, s odbornými lékaři, orgány MÚ, MěÚ, OkÚ, SŠ, policií apod.
 • soustavně se vzdělává v oblasti výchovného poradenství
 • informuje rodiče žáků a jiné zákonné zástupce o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnostech využití jejich odborných služeb
 • těsně spolupracuje s metodikem prevence

Metodik prevence 

Mgr. Kateřina Nekvindová

Konzultace pro rodiče po domluvě na tel. 491 580 089, 778 053 060 nebo na nekvindova@zspolice.cz

Výchova žáků k předcházení a minimalizaci rizikového chování a všech jeho projevů, ke zdravému životnímu stylu, ke zvládání těžkých a složitých životních situací a rozvoji pozitivního sociálního chování je nedílnou součástí života a činnosti každé základní školy. Ve snaze eliminovat patologické jevy je těžištěm práce nabídka možnosti, jak smysluplně trávit volný čas a pomoci hledat zdravý vztah k sobě samým. Nezapomínáme ani na snahu o včasné zachycení případných problematických jevů a uvědomujeme si naši nezastupitelnou roli při jejich odhalování. Díky síti ověřených spolupracovníků se snažíme poskytnout žákům co nejvíce informací o  problematice všech projevů rizikového chování podaných přiměřeně k jejich věku formou besed nebo přednášek  a na toto téma s nimi mluvit i na neformální úrovni.

Patologickým jevem (souvisejícím se školním prostředím) je záškoláctví, agrese a šikana. Pokud by rodiče měli podezření na podobný problém u svého dítěte – našeho žáka, prosíme o co nejvčasnější spojení se školou. Kontaktovat je možné přímo školního metodika prevence či osobně navštívit školu v době konzultačních hodin nebo kdykoliv dle domluvy.

Školní speciální pedagog

Mgr. Lenka Kulhánková

Konzultace pro rodiče po domluvě na tel. 491 580 093, 778 036 575 nebo na kulhankova@zspolice.cz

Náplň práce školního speciálního pedagoga:

 • vyhledávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
 • zajištění speciální diagnostiky
 • individuální speciálně pedagogická reedukace žáků
 • odborná spolupráce na vytváření vzdělávacích plánů u integrovaných dětí
 • spolupráce s učiteli, PPP, SPC a dalšími odborníky
 • poskytování speciálně pedagogické poradenské intervence pro žáky, rodiče, pedagogy
 • zajišťování speciálních pomůcek a didaktických materiálů