Zápis z jednání školské rady konané 13. 6. 2022

22. 6. 2022

Zápis

z jednání školské rady konané 13. 6. 2022

Přítomni: J. Škop, K. Šrámková, Z. Teichman, J. Šulcová, K. Nývlt, J. Beran, J. Souček, K. Kuchtová, M. Kovářová

Jednání proběhlo v aule Základní školy v Polici nad Metují od 16:00.

Program: 

Úvodní slovo ředitele - zhodnocení školního roku 2021/2022

 • Stížnost rodiče M.Baláka
 • Informace o dotační výzvě Podpora projektů kreativního učení
 • Kotelna
 • Diskuse
 1. Další jednání školské rady v roce 2022


 • Úvodní slovo ředitele - zhodnocení školního roku 2021/2022
  • Ředitel školy zhodnotil školní rok 2021/2022:
 • postcovidová doba s sebou přinesla u mnoha dětí problémy s jejich chováním a soustředěním;

  škola se zapojila so programu doučování, který byl financován z MŠMT (jednalo se cca o 100 hod./měs. – většinou si učitelé sami vytipovali žáky, kteří to potřebují, bohužel ti, kteří potřebovali nejvíce, nechodili); program doučování se rozběhne znovu na podzim;

  školní docházky se účastní 15 ukrajinských dětí (jen někteří z nich mluví česky – jejich hodnocení bude z části slovní, z části prostřednictvím známek – hodnocení je však nevypovídající vzhledem k jazykovým bariérám; 1 ukrajinský žák letos vychází, jde na učiliště);

  jazykový kurz výuky ČJ pro ukrajinské děti – je malý zájem ze strany dětí (agendu týkající se ukrajinských dětí, řeší s ohledem na jazykové dispozice Naděžda Dvořáková)

  z hlediska personálního je na další školní rok situace stabilizována; v dubnu nastoupila nová češtinářka (z Červeného Kostelce, 20 let praxe); do starobního důchodu odchází paní učitelka Jiřina Vlčková;

  od září se chystá změna na úrovni 4. tříd, kdy dojde (s ohledem na větší množství nově příchozích žáků v ročníku) k rozdělení stávajících dvou tříd na třídy tři;

  přibývá počet dětí s diagnostikovanými poruchami (aktuálně jich je přes 60 – v 1. třídě jsou 2 žáci s autismem); v návaznosti na programy inkluze působí na škole 8 asistentů pedagoga, a jejich počet bude s ohledem na výhled přibývat; rovněž pak více dětí navštěvuje psychologa; škola využívá 1 speciálního pedagoga financovaného státem; škola má nárok na 1 školního psychologa na plný úvazek – s ohledem na jejich nedostatek se dosud nepodařilo této možnosti využít;

  průměrný počet žáků na jednu třídu: 18-19 (na 1. stupni), 20-22 (na 2. stupni);


  1. Stížnost pana Martina Baláka

 • Probírala se stížnost-podnět pana M. Baláka, který si z pozice rodiče stěžoval, že 4. třída, kterou navštěvuje jeho syn, je s probíraným učivem pozadu a to vzhledem k časté absenci třídní učitelky. M. Balák stížnost prozatím řešil pouze s třídní učitelkou a ředitelem ZŠ.

  Ředitel K. Nývlt s tímto pohledem nesouhlasí. Paní učitelka byla v pracovní neschopnosti jen 14 dnů (plus několik jednotlivých dnů v průběhu školního roku), přičemž po prověření situace nenabyl přesvědčení, že by došlo k výraznému skluzu v postupu výuky, přičemž stran kompetencí a dovedností, jaké mají žáci na konci 4. třídy mít je vše v pořádku. Dodal, že žáci nebudou v dalším ročníku rozhodně nijak limitováni při případném zájmu o přechod na víceleté gymnázium.

  Pohled ředitele ZŠ podpořila členka školské rady M. Kovářová, jejíž syn chodí do stejné třídy, přičemž zdůraznila, že rozhodně odmítá tvrzení p. Baláka.

  J. Škop potvrdil, že i na něj se M. Balák obrátil, s tím že p. Balákovi doporučil postup pro řešení stížnosti (podle kterého p. Balák postupuje).

   

  • Informace o dotační výzvě Podpora projektů kreativního učení
   • J. Souček předběžně informoval přítomné o chystané dotační výzvě Podpora projektů kreativního učení na realizaci projektů kreativního učení, které budou zacíleny na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti, invence a kreativního myšlení dětí ve formálním vzdělávání, podporu spolupráce kulturních institucí a škol, projektů zaměřených na rozvoj kompetencí žáků potřebných k porozumění umění a na podporu aktivní účasti a zájmu žáků o aktuální kulturní dění a aktivity. Bude dále informovat o detailech.
   • Ředitel ZŠ informoval o tom, že jsou nadále připraveni financovat některé aktivity přes tzv. šablony.
   • J. Škop upozornil na potřebu aktualizace záměrů v Místním akčním plánu vzdělávání, přičemž odkázal na e-mailovou výzvu K. Turka z MAS Stolové hory.
  • Kotelna
   • Po výzvě J. Součka, stran toho, co škola potřebuje od Města, zmínil ředitel ZŠ problém odkládané investice do opravy školní kotelny a opravy topných rozvodů.
   • J. Škop informoval o možném řešení. Jako jedna z možností se jeví i napojení na kotelnu ze sídliště – v současnosti prověřuje ředitel TS A. Freiwald u dotačních firem možnosti dotování prodloužení teplovodu; J. Škop upozornil, že v rámci vyjednávání mezi Operačním programem životního prostředí na Národní sítí MAS ČR není stále jasné, kdy bude vyhlášen program pro výměny zdrojů tepla ve veřejných budovách, nicméně na přípravě programu se stále ze strany řídícího orgánu pracuje.
   • U investic mluvil ředitel také o potřebě opravy střechy budovy I. stupně ZŠ.

  • Diskuse 
   • Na základě podnětu M. Kovářové byla široce diskutována otázka chystané revize RVP a změnách ve školství (viz např. téma zachování dvou povinných jazyků či náhradě za 1 povinný a 1 volitelný). Současně pak byla diskutována otázka další výuky Informatiky (plán učit žáky programovat, rezignace na základní dovednosti, jakými je např. ovládání PC a psaní na klávesnici).

  • Další jednání školské rady v roce 2022
   • Příští jednání školské rady vyhlašuje ředitel školy, protože by se mělo obměnit její složení, neboť některým členům končí tříletý mandát (pozn. v případě některých členů lze rovněž předpokládat jejich nahrazení z požadavku jmenujícího subjektu po komunálních volbách).
   • Ředitel školy avizoval, že s ohledem na některé aktuální problémy s chováním žáků bude rovněž na příštím jednání školské rady (v úvodu nového školního roku) předložen k projednání aktualizovaný školní řád (předmětem úpravy bude především zákaz užívání nikotinových sáčků a elektronických cigaret žáků školy).
   • Jednání školské rady proběhne v době po komunálních volbách, přičemž termín jednání bude členům předem včas oznámen.

    předseda: J. Souček