Zápis z jednání školské rady konané 6. 12. 2021

2. 6. 2022

Zápisz jednání školské rady konané 6. 12. 2021

Přítomni: J. Škop, K. Šrámková, Z. Teichman, J. Šulcová, K. Nývlt, J. Beran, J. Souček

Omluveni: Kuchtová, M. Kovářová

 Jednání proběhlo v aule základní školy od 15.00

Program:

  1. Úvodní slovo ředitele
  2. Volba předsedy školské rady
  3. Doplňující volby do školské rady
  4. Schválení výroční zprávy za školní rok 2020/2021
  5. Plán jednání školské rady v roce 2022

1. Úvodní slovo ředitele

Ředitel školy na úvod přivítal členy školské rady, a předložil program svolaného jednání. V rámci úvodu doplnil, že pro první jednání školské rady byla k projednání předložena pouze výroční zpráva za školní rok 2020/2021, přičemž tradičně předkládané materiály (školní a klasifikační řád) nebyly tentokrát předkládány, neboť v těchto dokumentech nedochází pro školní rok 2021/2022 ke změnám.

V rámci úvodu proběhla krátká diskuse nad kompetencemi školské rady, jejím významem pro chod školy.

Závěr úvodního bloku vyzval ředitel školy členské rady k volbě předsedy, který by měl dále vést jednání.

2. Volba předsedy školské rady

Na úvod jednání k tomuto bodu přednesl J. Škop návrhy, jak se volby zhostit, s tím, že zmínil jak možnost přímé kandidatury kohokoliv ze členů, tak možnost navržení kandidáta kýmkoliv ze členů školské rady, a současně jako možnost uvedl i formu hlasování „naslepo“, kdy každý ze členů napíše na hlasovací lístek jedno jméno, s výjimkou svého, a člen, který takto získá nejvíce hlasů, bude zvolen předsedou. Sám pak předeslal, že na funkci předsedy nehodlá kandidovat, neboť mu to nepřijde vhodné ve vztahu k výkonu funkce místostarosty města. Závěrem pak uvedl, že by vhodným kandidátem na předsedu byl nový člen školské rady J. Souček.

Souček reagoval, že s takovým návrhem úplně nepočítal. Nicméně s ohledem na to, že působí v oblasti vzdělávání (učitelů), by se případnému zvolení nebránil, pokud nebude o funkci předsedy usilovat jiný ze členů rady.

Žádný další ze členů školské rady nevyslovil jiný návrh, proto bylo přikročeno k hlasování.

Na základě hlasování byl předsedou školské rady na další období zvolen J. Souček (pokud si pamatuješ, jak bylo hlasováno, dopiš to sem – PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 1)

3.Doplňující volby do školské rady

Ředitel školy informoval o potřebě doplňující volby do školské rady, která by měla proběhnout ze strany rodičů, neboť jeden ze zástupců rodičů (paní K. Šrůtková) musela řady školské rady opustit, neboť její dítě již není žákem školy.

  1. Beran a J. Škop přenesli několik návrhů na potenciální kandidáty s tím, že se pokusí s nimi o tomto jednat, a v případě, že by někdo na kandidaturu kývl, dají na vědomí tento návrh řediteli školy, který by následně zajistil provedení volby. Volby zástupců rodičů většinou v minulosti probíhala při třídních schůzkách, nicméně s ohledem na vývoj covidové situace probíhají nyní třídní schůzky v on-line prostředí, a úvodní setkání školy s rodiči bylo v tomto školním roce zrušeno úplně. Dovolba člena školské rady tak proběhne on-line formou, s čímž členové školské rady projevili souhlas.

 

4. Plán jednání školské rady v roce 2022

Členové školské rady se domluvili na tom, že v roce 2022 proběhnu min tři jednání s tím, že termíny budou upřesněny v úvodu roku 2022. Předpokládá se, že:

- jednání bude svoláno pro skončení 1. pololetí školního roku 2021/2022 (únor)

- jednání bude svoláno před koncem školního roku 2021/2022 (květen/červen)

- jednání bude svoláno po zahájení školní roku 2022/2023 (září).

Členové školské rady se shodli, že v případě potřeby bude svoláno mimořádné jednání školské rady.

Jednání bylo ukončeno v 16.10

zapsal: J. Škop