Zápis ze školské rady konané 16. 10. 2019

1. 6. 2022

Zápis ze školské rady konané 16. 10. 2019

Č. j. 1-2019/2

Přítomni: J. Škop, N. Dvořáková, K. Šrámková, Z. Teichman, K. Kuchtová, K. Nývlt, M. Kovářová, J. Beran

Omluveni: J. Šulcová, K. Šrůtková

Program:

 1. Zahájení činnosti školské rady v novém složení, volba předsedy na začátku funkčního období rady
 2. Projednání Školního řádu a Klasifikačního řádu
 3. Ostatní
 1. Přivítání nových členů školské rady – v září proběhla na setkání školy a rodičů volba členů za zákonné zástupce žáků – novým členem je pan Jaroslav Beran, v činnosti pokračují p. Kovářová a p. Šrůtková.  Zároveň během září zvolili pedagogové školy a zřizovatel zvolil svoje zástupce. Nově za pedagogy je členem školské rady p. Teichman, za zřizovatele p. Šrámková. Proběhla volba předsedy. P. Dvořáková byla zvolena 6 hlasy, zdrželo se 0.
 1. Projednání a schválení Školního řádu a Klasifikačního řádu – členové s předstihem obdrželi oba dokumenty, byli upozorněni na zapracované změny, které se týkaly prostoru před školou, kde byla dokončena rekonstrukce. Členové se dotázali na dodržování opatření proti kouření a zákazu mobilních telefonů a dalších zařízení. Zástupci školy informovali o tom, že opatření přijatá v minulém období se osvědčila. Dokumenty byly schváleny – pro hlasovalo 6 členů, zdrželo se 0. Výroční zpráva školy bude členům školské rady zaslána v nejbližší době. Rada má možnost vznést připomínky.
 1. Ostatní
 • Byla dokončena rekonstrukce jídelny, zlepšilo se prostředí pro žáky. Nové technické vybavení klade vysoké nároky na pracovníky jídelny, kteří to ale dobře zvládají. Došlo ke zlepšení v odběru stravy.
 • Byla dokončena rekonstrukce prostoru před školou, škola získala oplocený areál.
 • Pokračuje projekt na podporu přírodovědných předmětů, škola vstoupí do projektu ve spolupráci s SCIO, pokračuje projekt Šablony 2.
 • Ředitel školy radu informuje o stížnosti, kterou řešila ČŠI. Škola přijme některá nová opatření ohledně péče o žáky s potřebou podpůrných opatření. Ke stížnosti se vyjádřil i místostarosta města, stížnost projednával i zřizovatel.
 • Probíhá příprava na změnu financování regionálního školství (se změnou financování škol dojde k mírnému zlepšení finanční situace – budou pokryty reálné náklady na mzdy).
 • Další schůzka školské rady je naplánována na 20. 2. 2020. Předsedkyně zve na schůzku speciálního pedagoga.

Zapsala: N. Dvořáková