Zápis ze školské rady konané 19. 4. 2016

15. 5. 2017

Č. j. 4-2016/17

Přítomní: N. Dvořáková,  J. Škop, H. Pohlová, H. Rubáčková, K. Šrůtková, J. Šulcová, K. Kuchtová, R. Teichmanová

Omluveni: M. Kaněrová

Program:

  • Zápis dětí do prvních tříd
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Alternativní formy vzdělávání – inspirace
  • Řešení výuky cizích jazyků
  • Zahrada v MŠ
  • Komunikace školy a okolí
  • Zapojení školy do projektů
  • Ostatní

 Zápis dětí do 1. ročníku byl přesunut z února na 6. dubna. Celkem bylo zapsáno 46 dětí, z toho 2 děti na pobočce ZŠ v Bezděkově n. Metují, 4 rodiče pořádali o odklad dětí (s přiložením všech potřebných dokumentů), další 4 žádající rodiče musí ještě příslušné dokumenty doložit.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – pedagogičtí pracovníci v ZŠ a MŠ Police n. Metují každoročně navštěvují vzdělávací akce. Vedení školy podporuje další vzdělávání v maximální míře, učitelé si mohou vybrat z nabídky vzdělávacích programů. Zákonem není stanoven počet školení, který musí jednotlivý pracovník během roku vykonat, školský zákon hovoří pouze o povinnosti učitelů dále se vzdělávat, nicméně nespecifikuje četnost vzdělávacích akcí. Současný problém tkví v tom, že chybí peníze na dlouhodobé vzdělávání. Přínosy z jednodenních akcí jsou minimální, zlepšení by tudíž mohlo přinést dlouhodobé vzdělávání (více než 1 den). Učitelé v Polici mají obvykle vzdělávací akce pro více učitelů nejednou v době vedlejších prázdnin. V minulosti byli někteří vyučující v Salzburku, kde mohli porovnat výuku předmětu, který vyučují, v prostředí rakouské střední školy.

Alternativní formy vzdělávání – zástupce ŠR z řad rodičů navštívili ZŠ T. G. M. v Náchodě, která se hlásí k motu „Úspěch pro každého žáka“. Na ZŠ T. G. M. existují dva paralelní přístupy k výuce - část pedagogů se věnuje alternativním formám vzdělávání, druhá část se věnuje klasické výuce. Dle slov zástupců ŠR děti nejsou během výuky pod tlakem, ve třídě je cca 20 žáků. Učitelé této školy se zaměřují na školení s tématikou úspěch žáků. Škola T. G. M. je členem SKAVu (Stálá konference asociací ve vzdělávání), která se zaměřuje na celoživotní vzdělávání formou tzv. „desatera o vzdělávání“ (smysl vzdělávání, chtít se učit je přirozené, učíme se od sebe navzájem, každý se učí jinak apod.). Zástupce z řad rodičů by některé formy alternativní výuky uvítali i na polické škole, naproti tomu zástupci z řad školy podotkli, že i v prostředí polické školy se vyučuje různými formami (nejenom klasická výuka).

Řešení výuky cizích jazyků – na základě dotazu ke zkvalitnění výuky cizích jazyků budou od školního roku 2017/2018 třídy od 4. ročníku děleny. Menší počet žáků v hodině může přispět ke zkvalitnění a procvičení mluveného slova (konverzace), který je v cizím jazyku klíčový. Menší počet žáků je přínosem jak pro žáky, tak pro pedagogy.

Zahrada v MŠ – zahrada v MŠ „za školou“ čeká na rekonstrukci. V létě budou nainstalovány nové herní prvky (prolézačky) a bude dodán nový plot a kvalitní písek (splňující všechny normy) pro pískoviště.

Komunikace školy a okolí – z řad rodičů byl vznesen dotaz na zřízení facebookového nebo jiného profilu na webových stránkách školy, který by mohl sloužit k okamžité reakci na aktuality, které se ve škole dějí (okomentování příspěvků). Zástupci školy se obávají zneužití -  vkládání nevhodných komentářů, časová náročnost kontroly ukládaných příspěvků. Jedná se o moderní trend komunikace školy s okolním prostředím, dotazovatelé z řad rodičů se inspirovali u jiných škol a přišli s návrhem, jak by bylo možné komunikaci rozšířit případně zkvalitnit. V současné době je možné komunikovat se školou prostřednictvím emailu, v SW systému bakaláři, telefonicky nebo osobní návštěvou. V dnešní hektické době je elektronická komunikace nahrazována jinými druhy komunikace z důvodu úspory času a okamžité reakce.

Zapojení školy do projektů – celá škola se zapojila do celorepublikového projektu „Den země“. Žáci 2. stupně sbírali odpadky v Polici a blízkém okolí, oba stupně měli cestopisnou přednášku. Dále se škola zapojila do projektu „Den řemesel“ nebo „Obal na cestách“ (o třídění odpadů) a dalších projektů zmiňovaných v jednání školské rady z podzimu 2016.

Ostatní
Unie rodičů ukončila svou činnost v minulém školním roce. Příčinou byl jednak odchod paní Ivety Tauzové, která se věnovala vedení Unie několik let a dále problém s tím, kdo by se této činnosti věnoval (obětoval svůj volný čas zdarma, s nadšením a zápalem, nápady a motivací pro další členy). Pokud by někteří rodiče či přátelé školy měli zájem o obnovení činnosti Unie rodičů, můžete kontaktovat pí Šrůtkovou, která Vám podá bližší informace (srutkova@seznam.cz).

                                                                                                             Zapsala: K. Šrůtková