Zápis ze školské rady konané 4. 10. 2023

1. 11. 2023

Místo konání: aula ZŠ

Přítomni: J. Škop, J. Souček, K. Brátová, N. Dvořáková, , L. Friml, J. Beran, I. Havlíčková, K. Dundrová 

Omluveni: K. Kuchtová

Program:

 1. Představení nového člena školské rady Luďka Frimla (za zákonné zástupce žáků)
 2. Projednání Školního řádu
 3. Informace ze školy
 4. Dotazy

 1. Přivítání nového člena školské rady
 2. Školní řád – diskuse nad změnou navrženou školní metodičkou prevence, po diskusi přijata. K. Dundrová a J. Škop zjistí možnost přítomnosti psovoda a psa vycvičeného na vyhledávání drog ve škole. Pokračujeme ve spolupráci s p. Mervartem a preventivních programech. V centru města byl otevřen obchod, kde je možno zakoupit kratom. 
 3. Informace ze strany školy:
  • Zvýšená nemocnost učitelů
  • Nárůst byrokracie
  • Prvňáci – častý výskyt logopedických vad, pomalejší adaptace na školní režim a pravidla
  • MŠ Jiráskova – naplnění kapacity, vysoký počet dětí vyžadující individuální přístup
  • Dopad covidové doby na žáky, zvláště na ty, kteří v distanční výuce byli v 1. a 2. třídě
  • 19 žáků z uprchlíků z Ukrajiny, obtíže ve spolupráci s rodiči vzhledem k jejich pracovní vytíženosti a neuspokojivým bytovým podmínkám
  • Chybí ovál, dráha na běh. Žáci běhají za školou, po asfaltu, učitel musí přerušit dopravu na komunikaci. J. Škop zjistí možnosti projektové změny u sportoviště na sídlišti. Současné dráha je dlouhodobě znečišťována vandaly. Škola má sportovní tradici, ale podmínky nejsou odpovídající. Upozorňují na to členové rady, ale i veřejnost.
  • Žáci 2. stupně uspěli v okresním kole přespolního běhu. Je patrné, že úspěšnými běžci jsou fotbalisté, lyžaři, cyklisté.
  • 4. třídy se zapojily na doporučení J. Součka do projektu MK ČR, koncept „umělci do škol“. ZŠ Police n. M. bude spolupracovat s paní Zámečníkovou, která se věnuje scénickému čtení.
  • Fotografie žáků z kláštera byly vystaveny v Pellyho domech v rámci Dne seniorů. Poděkování Pellyho domům, zřizovateli.
  • Plánujeme česko-polský projekt v rámci Euroregionu Glacensis s knihovnou v Radkowě, zaměřený na vzájemné poznávání historie a přírodního bohatství.
  • Proběhlo první plavání v Trutnově.
  • MAP 4 – od prosince 2023, bude více zaměřen na zřizovatele, rodiče a žáky
  • Ministerstvem kultury ČR nebyl podpořen následný projekt Za horizontem, kde byla plánována spolupráce s Muzeem Náchodska
 4. Dotazy
  • Personální situace – zájemců o učitelské povolání je nedostatek
  • Ohlédnutí za setkání s rodiči v divadle – škola zvažuje změnu termínu, formátu, příp. zrušení akce
  • Rodičovské schůzky – zkušenost z jiných škol, kde probíhají triády (učitel-rodič-žák)
  • Strategické plánování, vize školy – proběhne výjezd pracovníků školy, plánujeme roční spolupráci s p. K. Turkem z MAS, má v této oblasti bohaté zkušenosti, financováno z operačního programu JAK

Příští setkání školské rady - termín a místo konání upřesní předseda školské rady. Pravděpodobně v průběhu listopadu. 

                                                                                                         

                                                                                                          Zapsala: N. Dvořáková