Zápis ze školské rady konané 9. 11. 2016

22. 11. 2016

Č. j. 2-2016/17

Přítomní: N. Dvořáková, K. Nývlt, J. Šulcová, K. Kuchtová, R. Teichmanová, M. Kaněrová, J. Škop, H. Pohlová, H. Rubáčková, K. Šrůtková

 

Program jednání:

1. Uvítání všech přítomných a seznámení s programem schůzky

2. Schválení Výroční zprávy ZŠ a MŠ Police nad Metují – Výroční zpráva byla jednohlasně schválena všemi přítomnými

3. Schválení vnitřních řádů ZŠ a MŠ Police nad Metují – jednotlivé vnitřní řády školy, tj. Školní řád, Klasifikační řád a Sankční řád byly jednohlasně schváleny všemi přítomnými

4. Dotazy – různé

4a) pronájem kopírky – rozumnější investice pro dlouhodobou činnost školy – jedná se o efektivnější metodu, jenž přispívá k úspoře nákladů

4b) školení pro učitele – výběr školení pro učitele je uskutečňován prostřednictvím nabídky vzdělávacích center, vzdělávací program musí mít akreditaci Ministerstva školství

4c) inkluze – ve škole probíhá inkluze, během listopadu bude škola podávat žádost na MŠMT - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I., v rámci těchto šablon lze inkluzi ve škole financovat (jednou z mnoha forem inkluze bude doučování žáků)

4d) projekty – škola se zapojuje do různých projektů, např. projekt „Laborky.cz“ (sdružení čtrnácti škol, projekt se zaměřuje na přírodní vědy a robotiku, nově bude začleněn Merkur), Projekt „Šikovné ruce“ – 10. 11. 2016 – spolupráce s ostatními středními školami (střední školy představují své studijní obory)

4e) návrh na osvětu výuky na počítačích – Školská rada doporučuje, aby děti prohlubovaly své znalosti o počítačích nejenom pasivním hraním her a komunikací na internetu, ale aby o počítači věděly základní údaje (pojem hardware, software, velikost paměti, základní programování)

4f) zavedení druhého povinného jazyka do výuky ZŠ – kvůli tomuto nařízení není možnost jiných volitelných předmětů (dříve byl druhý jazyk jedním z volitelných předmětů), problematika nenadaných žáků – někteří žáci mají problém s jedním cizím jazykem, druhý cizí jazyk vůbec nezvládají

4g) problematika mobilů ve škole – zabavování učitelem v průběhu výuky, po hodině nebo po vyučování je mobil žákovi vrácen. Systém dávání mobilů do košíku na učitelský stůl – systém není příliš efektivní (pro žáky ano, pro školu nikoli – problematika odpovědnosti). Není zapotřebí, aby žáci měli mobil ve škole – důležité zprávy je nutné vyřídit přes vedení školy, případně přes třídního učitele (náhlá nevolnost, problém v rodině žáka). Školská rada navrhuje, aby se žáci podpořili v uvědomění, že v reálném životě existuje mnoho povolání, kde se mobily nesmějí používat

4h) systém elektronického zapisování úkolů – na internet zapisují úkoly jen někteří učitelé. Nyní je omezení psaní úkolů na internet – žáci by se měli naučit zapisovat samostatně to, co se od nich žádá a neměli by se spoléhat pouze na internet

4ch) žákovské knížky – 2. stupeň používá pouze elektronické žákovské knížky, na 1. stupni se používají klasické papírové a zároveň elektronické žákovské knížky, což je pro učitele náročnější – dvojitý zápis známek. Rodiče žáků mají různý náhled – někteří preferují elektronické prohlížení známek, jiní volí raději papírovou podobu

4i) problematika cvičení TV u dívek – podle neoficiálních zpráv mají některé z dívek na 2. stupni před hodinou TV psychosomatické problémy. V současné době jsou nároky na TV stejné, ne-li nižší než dříve. Problém může být v tom, že děti nejsou zvyklé na pohyb a celkově se méně hýbají. Psychický blok u nich může nastat díky nevhodnému zacházení, a to z pohledu několika rolí (učitel – žák, žák – žák). Školská rada navrhuje, aby bylo omezeno ztrapňování ve výše uvedených rolích a aby bylo ke každému přistupováno s úctou

4j) střídání učitelů ve 4. třídě – loňským rokem ukončili svou činnost ve škole 4 učitelky (mateřská dovolená, osobní důvody, důchodový věk, náhlý odchod). Škola musela narychlo řešit problematiku personálního obsazení

4k) připlácení na pomůcky – žáci mají učebnice od školy zdarma zapůjčené, pracovní sešity si žáci buď půjčí (nesmí do nich psát) nebo si je mohou zakoupit. Žáci platí sadu sešitů – jedná se o velmi výhodnou sadu, finančně výhodné nejen pro školu ale hlavně pro rodiče. Kraj přispívá prvňáčkům 200,- Kč na školní pomůcky (dříve přispíval více)

4l) sběr papíru – sběr je hlášen vždy dopředu (na internetových stránkách školy). Přibližně 50-70% z výnosu se vrací do odměn pro žáky, zároveň se přispívá žákům na dopravu na závody aj.

4m) jídelna a stravování – množství jídla k obědu je dáno normativem, děti si mohou přidávat. Od února zřejmě ukončí svou činnost školní bufet (zákaz prodeje cukrovinek a nezdravých jídel na základě vyhlášky). Projekt „Mléko do škol“ má díky této vyhlášce výjimku do konce tohoto školního roku. Tato vyhláška v podstatě neumožňuje mít rozumný sortiment ve školním bufetu, protože ani slazené minerální vody neodpovídají požadavkům vyhlášky.

 

Termín další schůzky bude upřesněn (začátek února).

 

Zapsala: Kateřina Šrůtková