Zápis ze školské rady konané dne 9. 2. 2017

14. 3. 2017

Č.j. 3-2016/17

Přítomní: N. Dvořáková, K. Nývlt, M. Kaněrová, J. Škop, H. Pohlová, H. Rubáčková, K. Šrůtková

Omluveni: J. Šulcová, K. Kuchtová, R. Teichmanová

Program jednání:

  1. zahájení
  2. projednání rozpočtu ZŠ a MŠ Police nad Metují
  3. občerstvení ve škole (bufet)
  4. problematika vracení jídla ve školní jídelně
  5. alternativní metody vzdělávání
  6. přístup učitelů k žákům
  7. výuka anglického jazyka
  8. problematika šikany
  9. koupě objektu bývalých jeslí
  10. ostatní

Záznam jednání a přijatá usnesení:

1. Uvítání všech přítomných a seznámení s programem schůzky.

2. Rozpočet školy ZŠ a MŠ Police nad Metují

Školská rada projednala rozpočet školy bez připomínek.

3. Občerstvení ve škole (bufet)

Podle tzv. pamlskové vyhlášky není ve škole v současné době možný prodej potravin, které se dříve prodávaly (obložené/zapečené rohlíky, sladkosti, slazené nápoje atd.). Školní občerstvení je nyní zavřeno a zvažuje se, zda se bude vůbec otevírat. Prodávat by se mohly např. tyto produkty: ovoce, zelenina, suché rohlíky – tj. produkty s minimálním obsahem cukru. Zájem o ně se předpokládá mizivý, proto zatím škola neuvažuje o jeho znovuotevření.

Školská rada doporučuje pokusit se najít příklady dobré praxe odjinud, aby občerstvení mohlo být znovu otevřeno.

4. Vracení jídla ve školní jídelně

Mnoho žáků obědy nedojídá, nejí vůbec polévky, jídla vracejí netknutá. Množí se případy, kdy si děti jídla neváží. V rámci vedené diskuse bylo zmíněno, že problém může spočívat též v poměrně nízké ceně obědů (náklady jsou částečné financovány ze strany státu). Rovněž byla zmíněna obecná praxe z jiných států Evropy, kdy školy nezajišťují stravování žáků.

Školská rada doporučuje apelovat na žáky jak ze strany vyučujících, tak ze strany rodičů, a poučit je jak o výživové hodnotě jídla, tak o ceně jídla, a vést společně děti k tomu, aby si více vážili teplého a kvalitního jídla.

5. Alternativní metody vzdělávání

Rodiče žáků se na některé členy školské rady obrátili z dotazem, zda by bylo možné v rámci některých předmětů aplikovat ve výuce alternativní formy vzdělávání, neboť by tyto metody rádi uvítali ve výuce. K tématu proběhla poměrně obsáhlá diskuse, při níž bylo argumentováno jak příklady z praxe, tak nemožností jednorázové či nahodilé aplikace alternativních metod v klasické výuce. Školská rada diskusi uzavřela tím, že by bylo dobré se s aplikací alternativních metod seznámit v praxi a zvážit například realizaci ukázkové hodiny např. v rámci předmětu matematika, neboť by tím mohla být výuka předmětu obohacena a pro žáky by se tak předmět mohl stát zajímavější. K tématu se školská rada vrátí po té, co dvě členky školské rady navštíví ZŠ TGM v Náchodě.

6. Přístup učitelů k žákům

Ze stran rodičů byl vznesen požadavek na lidštější přístup (přívětivější jednání) ze strany učitelů k žákům. K tomuto tématu byla vedena krátká diskuse na téma vychovanosti některých žáků a schopnosti některých pedagogů působit na žáky jinak než metodou sarkasmů, ironií, či přímého zesměšňování.

7. Výuka anglického jazyka

Další požadavek ze strany rodičů směřoval k výuce AJ, neboť nejsou zcela spokojeni s výběrem učebnice pro výuku AJ (knihy jsou pouze v AJ; rodiče žáků, kteří neumí anglicky, se nejsou schopni s žáky učit, případně ověřit správnost vypracování domácího úkolu, což činí problémy zejména u vyučujících, kteří domácí úkoly známkují). Ze strany rodičů by bylo rovněž oceněno, aby výuka cizího jazyka probíhala v menších skupinách žáků (dělená výuka). Problémem zavedení dělené výuky zejména na prvním stupni je financování (navýšení úvazku pedagogických pracovníků).

Školská rada doporučuje řediteli školy zaměřit se na výuku angličtiny a zvážit jak zavedení dělené výuky, tak zhodnotit otázku účelu známkování domácích úkolů ve vztahu ke zvolené obtížnosti výuky, potažmo nalézt způsob komunikace s rodiči, kteří daný cizí jazyk neovládají.

8. Šikana na 1. stupni

Podle dostupných informací se ve škole vyskytl problém šikany. Ředitel ZŠ potvrdil, že ataky agresorů proběhly mimo školu. Rodiče žáků, v jejichž třídě šikana proběhla, byli obeznámeni se situací písemně. Nyní probíhá šetření orgánem sociálně právní ochrany dětí v Náchodě (OSPOD) a orgánem Policie ČR, škola s uvedenými orgány spolupracuje. Rodiče žáků se v této věci mohou kdykoliv obrátit na vedené školy s dotazem či prosbou o pomoc. Školská rada se shodla, že by bylo v obecné rovině vhodné informovat všechny rodiče žáků, aby věděli, že není důvod k panice či zbytečným obavám. Nejhůře na některé žáky působí davová hysterie pramenící z ústního předávání informací. Současně bylo konstatováno, že je na místě, aby problém nebyl jakkoliv podceňován a bagatelizován.

9. Koupě objektu bývalých jeslí

Do roku 2020 musí město zajistit umístění dětí do mateřských škol/jeslí pro děti ve věku 2-5 let. Město nyní zvažuje, v kterém stávajícím objektu by zřízení bylo vhodné. Při diskuzi zazněly různé náměty, které ale již vesměs členové školské rady přímo zaslali vedení města.

Školská rada doporučuje objekt jeslí zakoupit pro budoucí využití jako školské zařízení (např. jako mateřská škola).

10. Ostatní

- vedení dětí k samostatnosti – úkoly se nepíší do elektronické žákovské, děti se mají učit zapisovat úkoly samostatně;

- ředitel ZŠ požádal, aby připomínky, stížnosti a další dotazy rodičů směřovali vždy nejprve k třídnímu učiteli, pokud jednání selže, tak k rukám ředitele, a pokud ani zde nebudou úspěšní, tak teprve poté se rodiče obraceli s žádostí o pomoc na školskou radu.

- vzneseny připomínky k webovým stránkách školy (nepřehlednost) – na místě bylo na PC předvedeno, jak stránky vypadají, fungují, a byla odprezentována i aplikace „Bakalář“ v plné i ve zjednodušené verzi (zjednodušené uživatelské prostředí), úspěchy žáků jsou nyní zařazeny i v sekci aktuality, prohlížení známek, oznámení rodičům v systému Bakaláři.

- byla tlumočena poděkování rodičů učitelům, kteří v rámci výuky využili dobrých zimních podmínek, a vzali děti lyžovat, bruslit, či jinak si užít hezkou zimu

Termín další schůzky bude upřesněn (druhá polovina dubna).

Zapsala: Kateřina Šrůtková

 

V Police nad Metují 17. 2. 2017