Zápis ze zasedání školské rady dne 6. 10. 2016

17. 10. 2016

č.j. 1-2016/17                 

Přítomní: K. Nývlt, J. Šulcová, K. Kuchtová,R. Teichmanová, M. Kaněrová, J. Škop, H. Pohlová, H. Rubáčková, K. Šrůtková

Omluvena: pí. N. Dvořáková

Program jednání:

  1. Uvítání všech přítomných a seznámení s programem schůzky
  2. Volby do školské rady – na základě voleb do školské rady ze dne 13. 9. 2016 byli zvoleni tito tři zástupci z řad rodičů: Helena Pohlová, Helena Rubáčková, Kateřina Šrůtková
    Pozn. Petr Jansa, který získal nejvíce hlasů, nemůže zastávat funkci člena školské rady (legislativních důvody)
  3. Zvolení předsedy školské rady – předsedkyní ŠR byla zvolena jednohlasným hlasováním všemi přítomnými pí Dvořáková
  4. Schválení Jednacího řádu školské rady (program ŠR, termíny zasedání, schvalování usnesení, informace o výsledku činnosti ŠR) – Jednací řád ŠR jednohlasně schválen všemi přítomnými
  5. Informace pro rodiče – kdy se mají obracet s problémy/dotazy na školskou radu: 1. problém nejprve řešit s třídním učitelem, 2. s ředitelem, 3. se školskou radou
  6. Diskuse

Termín další schůzky bude upřesněn (začátek listopadu).

Dne 6. 10. 2016 v Polici nad Metují                               

Zapsala: K. Šrůtková