ZŠ Police nad Metují
Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2022/2023

17. 10. 2022

Informace k přijímacímu řízení na střední školy, podávání přihlášek na střední školy

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2022/2023

 

Přihláška:

 • V prvním kole přijímacího řízení může podat uchazeč 2 přihlášky – vyplněné jako stejnopisy-, na každou uvede 2 školy /pořadí škol je na obou přihláškách stejné/
 • Přihlášky budeme vyplňovat společně ve škole
 • Žáci pošlou vyplněnou přihlášku výchovné poradkyni ke kontrole přes Bakaláře do 5.2.2023
 • Uchazeč odevzdá přihlášku příslušné škole do 1. 3. 2023, u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2022
 • Pokud škola požaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je potřeba nechat si přihlášku potvrdit lékařem

Přijímací zkoušky:

 • První kolo přijímacích zkoušek se koná 13. 4.  a 14. 4. 2023, náhradní termín je určen na10. 5. a 11. 5. 2023
 • Další kola přijímacích zkoušek stanoví ředitelé příslušných škol

Pozvánka k přijímací zkoušce:

 • Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude žákovi zaslána před jejím konáním ředitelem příslušné školy 7 dní před termínem konání přijímací zkoušky
 • Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímacím zkouškám

Rozhodnutí:

 • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům – jejich zákonným zástupcům – odešle rozhodnutí o nepřijetí 

Odvolání:

 • Pokud nebude žák přijat na vybranou školu v 1. kole přijímacího řízení, má možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí
 • Odvolání podávají rodiče řediteli příslušné školy

Zápisový lístek:

 • Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole
 • Žák obdrží 1 zápisový lístek nejpozději do 15. 3. 2023, zápisový lístek musí převzít zákonný zástupce, termín vydávání naší školou bude oznámen
 • Svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole potvrdí žák odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí
 • Pokud tak žák neučiní, vzdává se práva na přijetí na danou střední školu a na jeho místo může být přijatý někdo jiný
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, toto neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

 

 

Důležité odkazy:

Podrobnější informace naleznete například na www.msmt.czwww.cermat.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz