ZŠ Police nad Metují
Spolupráce školy s Policií ČR v oblasti primární prevence rizikového chování

20. 3. 2023

Druhý školní rok pokračuje intenzivní spolupráce mezi ZŠ a MŠ Police nad Metují a preventistou územního odboru Náchod por. Mgr. Miroslavem Mervartem. Jeho besedy se žáky se staly součástí preventivního programu školy. Společně jsme vybrali a naplánovali témata podle věku žáků. Poručík  Mervart se se žáky 1. stupně věnuje dopravní výchově a předcházení rizikovému chování v této oblasti. Žáci 6. ročníků se zabývají bezpečností v kyberprostoru. Zneužívání návykových látek je téma pro 7. ročník. Před 15. rokem věku je důležité, aby se žáci 8. ročníku dozvěděli více o  trestně právní odpovědnosti. Preventista zařazuje do besed zajímavé otázky, za správné odpovědi žáci dostali reflexní pásky od organizace BESIP. Besedy zvyšují právní vědomí žáků, seznamují se s činností Policie ČR. Por. Mervart odpovídá na otázky ohledně potřebné kvalifikace, podmínkách přijetí do služebního poměru, o výhodách profese policisty. Učitelé rovněž díky besedám dostávají aktuální informace z oblasti prevence, oceňují zkušenosti por. Mervarta s realizací besed pro žáky různého věku.

Mgr. Kateřina Nekvindová, školní metodička prevence